Zmeny v superodpočte pre rok 2020

Zmeny v superodpočte pre rok 2020

Ušetrite na daniach investovaním do výskumu a vývoja

 

Novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu prináša od budúceho roka okrem množstva daňových noviniek, ktoré sme vám priniesli v predchádzajúcom článku, aj zmeny týkajúce sa superodpočtu daňových nákladov na výskum a vývoj. Čo sa skrýva pod pojmom superodpočet a na čo ho možno uplatniť? Ako sa od nového roka bude meniť jeho výška? Koľko vám investovanie do výskumu a vývoja dokáže reálne ušetriť? Aj týmto otázkam sa budeme venovať v dnešnom článku.

 

Pojem superodpočet

Pre pripomenutie, od roka 2015 si právnické osoby ako obchodné spoločnosti (napr. s.r.o.), ako aj fyzické osoby s príjmami z podnikania (napr. živnostníci), môžu zvýšiť vynaložené daňové výdavky na výskum a vývoj o tzv. Superodpočet.

Aj keď zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu tento výraz nepozná, pod pojmom super odpočet si možno predstaviť „extra“ výdavky, ktoré si podnikateľ môže pripočítať ku skutočne vynaloženým výdavkom na výskum a vývoj. Zmyslom takéhoto pripočítania je celkové zvýšenie nákladov podnikateľa, čím si zníži základ dane, z ktorého mu bude vypočítavaná daň z príjmu.

Na to, aby si bolo možné uplatniť superodpočet je potrebné splniť hneď niekoľko podmienok:

  • základom je predloženie projektu výskumu a vývoja,
  • daňovník si nemôže uplatňovať úľavu na dani pre prijímateľa stimulov ( 30b zákona o dani z príjmov),
  • daňovník nemôže byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj či nemôže takýto projekt vykonávať za účelom, aby následne predával nehmotné výsledky z tohto projektu ( 26 zákona č. 172/2005 Z.z.),
  • superodpočet nemožno uplatniť na náklady, na ktoré bola získaná podpora z verejných financií, či na služby alebo licencie (okrem licencie na softvér) podľa 30c zákona o dani z príjmov.

 

Čo je Projekt výskumu a vývoja?

Pre uplatnenie si superodpočtu je nevyhnutné spísať dokumentáciu, ktorá sa nazýva Projekt výskumu a vývoja, kde bude vymedzený predmet výskumu a vývoja.

Podľa Metodického pokynu vydaného Finančnou správou SR sa za výskum považuje napríklad skúmanie a hľadanie alternatívnych materiálov, výrobkov či procesov. Za vývoj sa označuje aplikovanie zistení výskumu alebo iných zistení na vylepšenie materiálov, zariadení či výrobkov, ale aj zhotovenie nového dizajnu.

Definícia toho, čo by mohlo byť predmetom výskumu a vývoja síce výslovne nie je upravená v legislatíve, avšak najdôležitejšou podmienkou je, aby Váš Projekt výskumu a vývoja obsahoval prvok novátorstva[1]. Jednoducho povedané, projektom musí byť preukázané, že produkt či technológia sa líši od ostatných produktov, že prináša nové pohľady a postupy a posúva hranice ľudského poznania.

Projekt musí obsahovať náležitosti ako:

  • identifikačné údaje daňovníka,
  • predmet výskumu a vývoja,
  • dátum začatia a predpokladaného skončenia projektu,
  • predpokladané náklady na tento projekt.

Projekt so všetkými náležitosťami nie je potrebné prikladať k daňovému priznaniu, stačí sa ním vedieť preukázať pri daňovej kontrole.

Novelou sa mení nevyhnutná súčasť projektu, a to podpis oprávnenej osoby. V súčasnosti je potrebné, aby bol projekt podpísaný ešte pred jeho realizáciou. Po novom postačí, ak bude projekt podpísaný do dátumu podania daňového priznania.

 

Výška superodpočtu

Zatiaľ čo v roku 2015 si superodpočtom znížilo daň z príjmu len niečo viac ako 80 podnikateľov, do roku 2018 sa tento počet zdvojnásobil. Dôvodom bola najmä zmena percentuálnej sadzby výdavkov na výskum a vývoj, ktorú si mohol podnikateľ uplatniť v rámci superodpočtu. V roku 2015 si bolo možné výdavky navýšiť len o 25%, ale od roku 2018 došlo k zvýšeniu až na 100% hodnoty výdavkov.

Nárast záujemcov o uplatnenie si superodpočtu sa však očakáva najmä v najbližšom období, keďže vďaka novele dôjde k zvýšeniu uplatniteľnej časti až na 200% nákladov na výskum a vývoj pre účtovné obdobie začínajúce od 1.1.2020.V rámci novely sa pristúpilo aj k zmene superodpočtu za účtovné obdobie, ktoré teraz prebieha. Za rok 2019 si bude možné uplatniť superodpočet vo výške 150% hodnoty výdavkov.

 

Výpočet superodpočtu

Ak sa budúci rok rozhodnete spísať svoj prvý projekt so všetkými náležitosťami, tak máte, veľmi zjednodušene povedané, nárok na uplatnenie superodpočtu.

Pokiaľ na konci budúceho roka zistíte, že ste na tento projekt minuli povedzme 10 000 eur, tak si v marci 2021 do daňového priznania okrem reálne vynaložených nákladov uvediete aj odpočet výdavkov na výskum a vývoj, a to vo výške 200 % hodnoty nákladov.

Ak ste si v predchádzajúcich obdobiach superodpočet neuplatňovali, jeho výška v tomto prípade bude 20 000 eur. Dokopy  si z nákladov na výskum a vývoj vo výške 10 000 eur viete od základu dane odpočítať až 30 000 eur.  Takto si základ dane v hodnote 100 000 eur viete znížiť na 70 000 eur. Za predpokladu, že budúci rok bude výška dane z príjmu pre podnikateľov 15%*, tak na dani nezaplatíte 13 500 eur, ale iba 10 500 eur, išlo by teda o významnú daňovú úsporu.

V prípade, ak si odpočet výdavkov na výskum a vývoj uplatňujete viac rokov za sebou, zohľadňujú sa vždy dve predchádzajúce účtovné obdobia, v tomto prípade by to bol rok 2019 a 2018. Vtedy je nevyhnutné použiť na samotný výpočet superodpočtu zložitejší vzorec, ktorý zahŕňa napríklad aj medziročný nárast takýchto výdavkov, ktorým si môžete navýšiť výšku superodpočtu, s čím vám radi pomôžeme.

 

Lehota na uplatnenie superodpočtu

Poslednou zmenou, ktorú novela priniesla v oblasti superodpočtu je predĺženie lehoty, počas ktorej si výdavky na výskum a vývoj v rámci jedného projektu môžete odpočítavať od základu dane.

V súčasnosti, ak ste si nemohli uplatniť superodpočet v plnej výške preto, že výška základu vašej dane bola nižšia ako samotný superodpočet, mohli ste si ho odpočítavať 4 po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Od budúceho roka si výdavky na vývoj a výskum vo forme superodpočtu v prípade nedostačujúceho základu dane budete môcť odpočítavať až 5 rokov.

Znižovanie daňových výdavkov pomocou investovania do výskumu a vývoja je na Slovensku zatiaľ len raritná oblasť. Výhody superodpočtu, ktoré sme vám načrtli v dnešnom článku využívajú aj veľké firmy ako Sygic či US STEEL Košice,  pričom kompletný zoznam daňovníkov, ktorí využili superodpočet nájdete na stránkach finančnej správy.  Neváhajte využiť naše služby a rezervujte si miesto v najbližšom zozname. Superodpočet je totiž určený pre všetky firmy, ktoré splnia zákonné náležitosti, veľké i menšie. Pokiaľ máte otázky ohľadom superodpočtu, tak nás neváhajte kontaktovať. Radi vám pomôžeme s prípravou Projektu výskumu a vývoja tak, aby spĺňal zákonné náležitosti.

 

Zdroj: Finančná správa SR

 

 

*Výška dane z príjmu právnických a fyzických osôb s ročným obratom neprevyšujúcim sumu 100 000 eur pre rok 2020..

[1]https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm