Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Povinnosť podať si daňové priznanie sa v Slovenskej republike týka všetkých osôb – ako fyzických, tak aj právnických. Do najbližšieho daňového priznania ste povinní zahrnúť všetky príjmy, ktoré ste získali v poslednom zdaňovacom období, teda v priebehu roka 2019 a lehota na jeho podanie uplynie do troch mesiacov od skončenia posudzovaného kalendárneho roka, teda 31.03.2020.

 

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie

Aktuálna právna úprava ukladá povinnosť podať si daňové priznanie každej fyzickej osobe, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahnu sumu 1968,68 eur alebo vykazuje daňovú stratu, ako aj každej právnickej osobe.

Zdaniteľné príjmy za rok 2019 predstavujú súčet všetkých príjmov, ktoré nie sú od dane z príjmov oslobodené, teda sú predmetom dane. Pracovali ste počas roku 2019 aj v zahraničí? POZOR! Ak ste rezidentom Slovenskej republiky, ste považovaný za tzv. daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou a ste povinný do zdaniteľných príjmov v daňovom priznaní zahrnúť aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí. Na druhej strane sa do posudzovanej sumy, teda celkovej sumy zdaniteľných príjmov, nezapočítavajú príjmy, z ktorých bola daň vykonaná zrážkou.

Pri podávaní daňového priznania netreba zabúdať ani na menej obvyklé formy príjmu, akými sú napríklad nepeňažná výhra. Táto je do sumy 350 eur oslobodená od platenia dane, avšak z hodnoty výhry prevyšujúcu 350 eur je daňovník povinný zaplatiť daň z príjmu.

Ak ste napríklad prenajímateľom nehnuteľnosti, nájomné sa tiež považuje za formu príjmu. Ak však výška nájmu, ktorá Vám je vyplácaná nepresahuje mesačne sumu 500 eur, jedná sa podľa zákona o príjem oslobodený od dane z príjmu.

Rôzne životné situácie ovplyvňujú typ ako aj samotnú povinnosť podať si daňové priznanie. Okrem štandardných prípadov príjmov zamestnancov zo závislej činnosti, príjmov živnostníkov alebo firiem, sa môžu vyskytnúť ich kombinácie, prípadne iné udalosti (ako napríklad výhra alebo predaj nehnuteľného majetku) ktoré v spojitosti so zákonnými predpokladmi na daňové úľavy predstavujú zložitú problematiku, s ktorou vám môže pomôcť odborník v sfére účtovných služieb.

 

Odklad daňového priznania

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ľudovo nazývané aj ako odklad daňového priznania, je právo prislúchajúce daňovníkom, ktorým vznikla povinnosť podať si daňové priznanie. Využitím tohto práva získajú dodatočný čas, maximálne však 3 kalendárne mesiace, počas ktorých majú priestor podať si daňové priznanie bez hroziacej sankcie. V prípade, ak má daňovník príjmy plynúce zo zahraničných zdrojov, môže sa lehota predĺžiť až o 6 kalendárnych mesiacov. Ak však v daňovom priznaní, ktoré podlieha z dôvodu zahraničných príjmov odkladu o 6 kalendárnych mesiacov nebudú také príjmy zahrnuté, bude daňovník povinný uhradiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania.

Na využitie práva na predĺženie lehoty je potrebná Vaša aktívna participácia, čo znamená, že oň musíte aktívne požiadať. Ak sa o odklade podania daňového priznania rozhodnete a daňové priznanie v riadnom čase nepodáte bez predchádzajúcej žiadosti o odklad, úrad bude takéto Vaše konanie považovať za nesplnenie povinnosti podať daňové priznanie a budete vystavený prípadnej sankcii.

Žiadosť daňovník podáva v písomnej forme a to na predpísanom tlačive, ktoré zverejňuje finančné riaditeľstvo a nájsť ho môžete tu.

Žiadosť je daňovník povinný podať najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31.03.2020, na miestne príslušnom daňovom úrade. Ak sa však jedná o daňovníka, ktorý je v konkurze, je povinný podať žiadosť o predĺženie lehoty správcovi konkurznej podstaty, najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Forma podania oznámenia sa vzhľadom na subjekt, ktorý ju podáva, líši. Ak ste daňovníkom, ktorý nie je povinný komunikovať elektronicky, môžete svoju žiadosť doručiť daňovému úradu buď osobne, alebo poštou. Ak ste podnikateľ, vzťahuje sa na vás povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronickou formou, preto ste povinný oznámenie doručiť elektronicky.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je vhodné pre všetkých daňovníkov, ktorí vedia, že do doby uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nebudú schopní splniť svoje zákonné povinnosti, najmä vysporiadať svoje účtovné záležitosti a získať potrebné dokumenty.

Pre správne podanie daňového priznania, ktoré bude vo všetkých smeroch spĺňať zákonné požiadavky je vhodné vsadiť na služby odborníkov, čím môžete predísť možným sankciám vo forme pokuty, alebo dokonca formou trestnoprávnej zodpovednosti.