Výber zmien, na ktoré sa pripraviť v roku 2020

Výber zmien, na ktoré sa pripraviť v roku 2020

V období bilancovania uplynulého roka 2019 a stanovovania si nových, okrem iného aj podnikateľských cieľov, je najlepším plánom začať rok 2020 pripravený. Práve preto v dnešnom článku vyberáme niektoré z legislatívnych zmien, ktoré sa od nového roka dotknú aj vášho podnikania.

 

Nové určenie aj nižšia sadzba DPH

Prvým balíčkom zmien, ktoré boli prijaté s pozitívnym ohlasom medzi podnikateľmi boli zmeny zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ďalej len ako zákona o DPH. Následkom zmien dochádza k znižovaniu sadzby pre jednotlivé tovary, ale aj nový call-off stock systém.

Nižšej DPH sa od nového roka dočkáme pri viacerých tovaroch. Prvou skupinou sú tzv. zdravé potraviny. Medzi ne sa, podľa nie celkom jasného kľúča, zaradili potraviny ako ovčia bryndza, šalátové uhorky, cibuľa, cesnak, jablká či hrušky. To, prečo sa medzi vybranými potravinami nenachádzajú napríklad slivky, čerešne či mrkva až tak jasné nie je. Na uvedené vybrané, zdravé potraviny sa bude uplatňovať znížená 10%-ná sadzba DPH.

Okrem vybraných zdravých potravín sa uvedená sadzba DPH bude uplatňovať aj na tlačoviny, ktorými sú noviny, časopisy a periodiká, pričom podmienkou je, že musia vychádza v printovej, t.j. tlačenej verzii. Zvýhodnená sadzba DPH sa však nebude vzťahovať na také tlačoviny, v ktorých reklamný obsah tvorí viac ako 50% týchto médií, rovnako sú z tejto výnimky vyňaté aj také noviny či časopisy, v ktorých erotický obsah tvorí minimálne 10% ich obsahu.

Okrem nižšej DPH sa od nového roka zavádza aj nový tzv. call-off stock režim určenia platiteľa DPH pri preprave a dodaní tovaru. Doteraz platil režim, podľa ktorého ak podnikateľ vlastnil tovar na účely svojho podnikania, ktorý prepravil do iného štátu, už takéto premiestnenie sa považovalo za dodanie tovaru, a teda podliehalo DPH. Po novom samotná preprava z jedného členského štátu do druhého predmetom DPH nebude. Daň z pridanej hodnoty sa bude vyrubovať až v momente zmeny vlastníka tovaru na odberateľa, avšak len za predpokladu, keď je odberateľ známy už vopred.

 

Menej byrokracie pri daňových povinnostiach

V oblasti daňovej legislatívy sa menil aj zákon č. 563/2009 Z.z.  daňový poriadok.  Ide o zmenu, ktorá má  zabezpečiť väčšiu prehľadnosť a menšiu administratívnu záťaž. Zmeny platia už od 1.1.2020.

Zmenšiť byrokraciu by napríklad mohla nová možnosť upustiť od úradných prekladov dokumentov, ktoré sú predkladané daňovým úradom, samozrejme, ak s tým daňový úrad súhlasí. Prispieť by malo aj upustenie od zasielania odvolaní plnomocenstiev na zastupovanie pred daňovými orgánmi v prípade, ak došlo k zmene zástupcu daňovníka. Po novom postačí zaslanie novej plnej moci.

Jedna z noviniek sa týka aj určovania dane podľa pomôcok. Momentálne, ak daňovník nepodal daňové priznanie v lehote,  daňový úrad ho vyzval na dodatočné podanie. Ak ani to neurobil, daňový úrad určil daň podľa pomôcok, ale na dodatočné podanie, ktoré daňovník počas určovania dodal, ešte prihliadol. Po novom už na takéto daňové priznanie, po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, daňový úrad neprihliadne.

Zaujímavosťou je, že od 1.1.2020 bude môcť daňový úrad okrem zrážok zo mzdy a predaja hnuteľných či nehnuteľných vecí, ako formu exekúcie, siahnuť aj na vodičský preukaz neplatiča. Môže tak však urobiť iba v prípade, že ho neplatič nevyužíva na výkon svojho povolania, teda napr. ako vodič z povolania.

 

Výhody pre zamestnancov

Meniť sa bude aj dĺžka základnej výmery dovolenky za kalendárny rok zamestnanca. Podľa súčasného stavu má zamestnanec nárok na 4 týždne dovolenky za kalendárny rok, pokiaľ splní podmienky stanovené zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Na zvýhodnenú päť-týždňovú dovolenku majú nárok zamestnanci starší ako 33 rokov. Uvedené zvýhodnenie sa od nového roka bude aplikovať aj na zamestnancov do 33 rokov, pokiaľ sa trvalo starajú o dieťa. Čo však trvalá starostlivosť o dieťa znamená a najmä, čo znamená dieťa, resp. či môže ísť o dieťa ako o osobu mladšiu ako 18 rokov, nie je presne určené.

Napriek tomu, že sa výška stravného sa zmenila už k 1.7.2019, táto výška bude platiť aj pre prvú polovicu roka 2020, a preto sme sa aj túto zmenu rozhodli uviesť v tomto článku. Do júla roku 2019 bol príspevok na stravné zamestnancov, ktoré doplácal zamestnávateľ napríklad na stravné lístky zamestnancov,  vo výške 55% sumy jedla, a to maximálne do sumy 2,64 eur. Len do tejto výšky si zamestnávateľ mohol tieto výdavky odčítať zo základu dane. Od 1.7.2019 a až do 30.6.2020 je táto suma vo výške 2,81 eur.

Novinkou sú pre zamestnancov tzv. športové poukazy, ktoré popri už známych rekreačných poukazoch majú zvyšovať kvalitu života zamestnancov. Na športový poukaz má nárok zamestnanec, ktorý u svojho zamestnávateľa odpracoval aspoň 24 mesiacov. Výška samotného športového poukazu, ktorý môže zamestnanec využiť výhradne na športovanie svojho dieťaťa, je 55% sumy oprávnených výdavkov na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca, najviac však v hodnote 275 eur.

 

Dôležité čísla v roku 2020

S príchodom nového roka by ste mali mať na pamäti nasledujúce čísla, ktoré budú meniť a ovplyvňovať podnikateľské prostredie celý tento rok:

  • 15%– nová sadzbe dane z príjmov pre právnické osoby, ako aj pre živnostníkov, pokiaľ za kalendárny rok ich ročný obrat nepresiahne 100 000 eur,
  • 21%– sadzba dane pre právnické osoby, ktorých ročný obrat presiahol 100 000 eur,
  • 10 zamestnancov, čistý obrat vo výške 700 000 eur a 350 000 eur čistý majetok– pri naplnení uvedených kritérií podnikateľ zostavuje len najjednoduchšiu účtovnú závierku,
  • 30 zamestnancov, čistý obrat aspoň do 4 000 000 eur a čistý majetok do 2 000 000 eur-pri naplnení aspoň dvoch kritérií je podnikateľ povinný mať účtovnú závierku overenú audítorom,
  • 580 eur– výška minimálnej mesačnej mzdy pre 1. stupeň náročnosti práce, každý ďalší stupeň sa násobí príslušným koeficientom až do výšky 1 160 eur pre prácu 6. stupňa náročnosti,
  • 367, 85 eur– mesačná nezdaniteľná časť základu dane daňovníka,
  • 5,10 eur– výška stravného pri pracovnej ceste v rámci SR trvajúcej v rozmedzí 5-12 hodín,
  • 275 eur– maximálna výška príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca, výška tzv. rekreačného príspevku. Rovnaká je výška aj pre spomínaný športový poukaz na športovanie dieťaťa zamestnanca,
  • 50 %, 100 %, 40% – príplatky za prácu v sobotu (50%), v nedeľu a cez sviatok (100%), a za prácu v noci (40%). Tieto sadzby platia už od mája 2019.

Veríme, že rok 2020 bude aj na základe týchto informácií plný podnikateľských výziev, ušetrených výdavkov, dobrých rozhodnutí a najmä spokojnosti.