Novela zákona o dani z príjmov – čo nás čaká?

Novela zákona o dani z príjmov – čo nás čaká?

Koľko vás bude stáť jedno euro navyše podľa novely zákona o dani z príjmu?

  

Za posledné obdobie bolo prijatých hneď niekoľko noviel zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu, ktoré priniesli pozitívne ohlasy najmä v podnikateľskej sfére.

Ako vás ovplyvnia prijaté zmeny? Aký príjem nesmiete presiahnuť, aby ste získali zvýhodnené odpisovanie?  Prečo vás príjem vyšší o jedno euro oproti stanovenej hranici môže stáť až o 6 000 eur viac na odvodenej dani? Dnešný článok vám zodpovie viac ako len tieto otázky.

 

Príjem do 49 790 eur a zvýhodnené odpisy

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bola prijatá v prvej polovici septembra zaviedla okrem iného aj pojem mikrodaňovníkMikrodaňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorých príjmy z podnikania a inej zárobkovej činnosti za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 49 790 eur. Výnimkami sú podľa tohto zákona tie osoby, na ktoré bol vyhlásený konkurz, sú v likvidácii alebo sú na základe tohto zákona označené ako spriaznené osoby.

Fyzické a právnické osoby, ktoré splnia tieto podmienky disponujú lákavými výhodami, akou je napríklad výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku. Zatiaľ čo ostatní daňovníci si môžu hnuteľný majetok, ktorý je zaradený do šiestich odpisových skupín, odpisovať len postupne, a to do stanovenej výšky, mikrodaňovník si môže hnuteľný majetok z 0. až 4. odpisovej skupiny odpísať podľa svojej ľubovôle, teda aj v prvý rok po jeho zakúpení. Odpisovanie nebude dokonca limitované ani výškou prenajímaného majetku zaradeného v týchto skupinách, čo v prípade ostatných daňovníkov predstavuje výrazné obmedzenie výšky odpisovanej sumy.

Mikrodaňovník si navyše bude môcť výhodnejšie odpisovať aj daňovú stratu, ktorá mu vznikne keď jeho náklady prevýšia jeho príjmy. Ďanovú stratu si bude môcť odpísať už v nasledujúcich účtovných obdobiach, najviac do 5 rokov od vzniku straty, a to bez obmedzení ohľadom výšky jednotlivých odpočtov. Ostatní daňovníci tak môžu urobiť len do 4 rokov od vzniku straty, pričom celková hodnota odpísanej sumy musí byť rovnomerne rozložená na celé obdobie odpisovania.

 

Zlomový bod 100 000 eur

S.r.o.*

Od nového roka sa okrem výhod, ktoré prináša postavenie mikrodaňovníka môžu podnikatelia tešiť aj na platnosť novely zákona o dani z príjmov, ktorá spustila vlnu nadšenia v podnikateľských sférach.

Novela zaviedla zníženie sadzby dane z príjmu pre právnické osobyzo súčasných 21% na 15%. Jedinou podmienkou na uplatnenie nižšej daňovej sadzby je, aby ročný obrat podnikateľa nepresiahol sumu 100 000 eur.

V prípade, žeprávnická osoba, podnikateľ, túto hranicu presiahne čo i len o jedno euro,  nemá takáto s.r.o možnosť využiť zníženú daňovú sadzbu na prvých 100 000 eur tržieb. Rozdiel medzi zaplatenou daňou s.r.o., ktorej príjem za zdaňovacie obdobie bude do 100 000 eur a s.r.o., ktorá za rovnaké obdobie dosiahne príjem vo výške 100 001 eur bude 6 000,21 eur. Pri prekročení spomínaných 100 000 eur obratu sa totiž uplatňuje klasická sadzba dane, a to 21%.

*Pod pojmom s.r.o. sa v tomto článku rozumie daňovník – právnická osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou

 

Živnostník

Novela okrem právnických osôb zasiahla aj podnikateľov – fyzické osoby, pre ktorých sa sadzba dane z príjmu pri ročnom obrate do 100 000 eur znížila na 15%.

Živnostník, ktorý dosiahne príjem vo výške 100 000 eur tak zaplatí na dani  len 15 000 eur. V prípade prekročenia hranice príjmu 100 000 eur, však bude  zdanený progresívne, a to 19% do 176,8- násobku sumy životného minima a 25% zo zvyšnej sumy.

Pre ilustráciu uvádzame prehľad zdanenia živnostníkov a s.r.o. od roku 2020 v prehľadnej tabuľke:

 

Subjekt Výška príjmu Výška sadzby dane Výška  odvedenej dane v praxi
Fyzická osoba najviac 100 000 eur 15% Z príjmu  100 000 eur daňovník odvedie sumu 15 000 eur
prevyšujúca  100 000 eur 19% a 25% Z príjmu 100 001 eur daňovník odvedie:

–        zo sumy do 37 163,36 (176,8- násobku sumy životného minima**) eur odvedie daň (19%) vo výške 7 061,04 eur

–        zo zvyšnej sumy, teda 62 837, 64 eur odvedie daň (25%) 15 709,41 eur

–        celková výška odvedenej dane z príjmu je 22 770,45 eur

Právnická osoba najviac 100 000 eur 15% Z príjmu  100 000 eur daňovník odvedie sumu 15 000 eur
prevyšujúca  100 000 eur 21% Z príjmu 100 001 eur daňovník odvedie sumu 21 000,21 eur

**pre ilustráciu používame sadzbu platnú od 1.7.2019. Uvedená sadzba sa môže zmeniť.

(Výška daňových odvodov právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov podľa  novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov z 18.09.2019)

Faktom zostáva, že jedna z najvýznamnejších podnikateľských noviel tohto roka prinesie väčšine menších podnikateľov zisky vo forme ušetrených daní. Otázne je, ako sa k spomínaným novelám postavia podnikatelia, ktorí sa vďaka svojim príjmom ocitnú na hranici daňových výhod v prípade skoro mikrodaňovníkov a zvýhodnenej 15 %-nej daňovej sadzby. Obe novely budú účinné od nového roka, na nižšie daňové výdavky sa teda môžete tešiť pri podávaní daňových priznaní za rok 2020.