Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania právnických osôb – aktualizované

Najčastejšie chyby pri podávaní daňového priznania právnických osôb – aktualizované

Podávanie daňových priznaní za rok 2019 je už v plnom prúde a preto by sme vás v tomto článku chceli upozorniť na chyby, ktoré robia právnické osoby pri podávaní svojich daňových priznaní pravidelne napriek tomu, že sa im dá ľahko vyvarovať. Poďme si priblížiť niektoré z nich:

 

  1. Odoslanie viacerých verzií rovnakého daňového priznania

Táto chyba sa objavuje prevažne práve pri daňových priznaniach právnických osôb, keďže tie majú zákonnú povinnosť komunikovať s úradmi elektronickou formou. Najčastejšie túto chybu robia, pretože si myslia, že daňové priznanie ešte nebolo odoslané, alebo vtedy keď si po jeho prvom odoslaní našli v priznaní chybu a odošlú ho opravené/doplnené znovu. Avšak takto to nefunguje! Každá právnická osoba zasiela tzv. riadne daňové priznanie iba raz a v prípade opravy dodatočne nájdených chýb je na mieste podať opravné daňové priznanie (do lehoty na podanie daňového priznania), resp. dodatočné (po lehote na podanie daňového priznania)“.

  1. Očakávanie schválenia odkladu daňového priznania

Ak má daňovník záujem o uplatnenie svojho práva na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (odklad DP), jeho povinnosťou je predĺženie lehoty správcovi dane len oznámiť! Oznamuje sa podaním žiadosti v elektronickej forme, ktorej nutnosť vyplýva z povinnosti právnických osôb komunikovať s úradmi elektronicky. Napriek tomu viacerí žijú v domnienke, že na platnosť tohto odkladu je po odoslaní oznámenia o predĺžení lehoty daňovému úradu potrebná spätná väzba (schválenie) zo strany daňového úradu. Nečakajte na ňu!

  1. Nesprávne uvedený počet príloh

Každé tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb obsahuje 3 prílohy, aj keď sa nevypĺňajú. Chybou súvisiacou s týmto faktom je myšlienka, že ak ku daňovému priznaniu neprikladáte nič, tak počet vašich príloh je 0. Chyba! V takomto prípade je počet príloh vášho daňového priznania tiež 3.

Inou častou chybou v rámci počtu príloh je tiež to, ak účtovná jednotka do počtu príloh počíta aj účtovnú závierku. Účtovná závierka je samostatné podanie pre finančnú správu a preto ju nie je možné počítať do príloh daňového priznania. Účtovná závierka sa musí odovzdať do skončenia lehoty na podanie daňového priznania, avšak nie je nutné odovzdávať ju spolu s daňovým priznaním. Nezabudnite tiež na povinnú súčasť účtovnej závierky, ktorou sú Poznámky k účtovnej závierke.

  1. Nesprávne alebo vôbec nevyplnené hodnoty na určenie výšky preddavkov v nasledujúcom zdaňovacom období

Do konca roka 2019 mala povinnosť platiť preddavky na daň každá právnická osoba, ktorej daňová povinnosť presiahla sumu 2500€. Od 01.01.2020 sa táto minimálna hranica na platenie preddavkov na daň zmenila na sumu 5 000 €. To znamená, že ak daňovníkova daň na účely určenia preddavkov na daň presiahla sumu 5 000 eur a nepresiahla sumu 16.600 eur, je povinný štvrťročne platiť preddavky na daň. V prípade, že daň presiahla sumu 16.600 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky.

Avšak zmena nastala i v spôsobe výpočtu preddavkov. Je rozdielny podľa toho či ide o preddavky na daň platené a) do lehoty, alebo b) po lehote na podanie daňového priznania. Od marca 2020 vám budú vypočítané nové preddavky, na bližšie informácie sa spýtajte svojho účtovníka.

  1. Neuvedený údaj SK NACE

Opomenutie tohto údaju nastáva hneď v úvode vypĺňania daňového priznania, kde podnikatelia zabúdajú vyznačiť svoju hlavnú činnosť podľa klasifikácie SK NACE. Číselný údaj SK NACE predstavuje štatistickú klasifikáciu činností. Tento číselný kód sa prideľuje vždy na základe identifikačného čísla organizácie (IČO). Tento údaj je možné si vyhľadať na stránkach štatistického úradu SR podľa IČO. Nájdete tu.

 

Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb sa nie len javí ako zdĺhavý a komplikovaný proces, ale ním aj naozaj je. Správne vyplniť a na prvýkrát podať daňové priznanie dá niekedy poriadne zabrať. V praxi existujú desiatky ďalších na prvý pohľad bezvýznamných, no v skutočnosti neospravedlniteľných chýb, ktorých sa môžete nevedomky ľahko dopustiť.
Preto najlepším riešením je zveriť podanie daňového priznania do rúk odborníkov, vďaka ktorým bude podanie vo všetkých smeroch spĺňať zákonné požiadavky a ktorý vám zároveň pomôžu predísť možným sankciám vo forme pokuty alebo trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj každoročnému stresu, ktorý nám táto zákonná povinnosť vytvára.