TOP 10 účtovných zmien pre podnikateľov na 2022

TOP 10 účtovných zmien pre podnikateľov na 2022

Čo nás čaká a neminie v roku 2022? Nie, veštiť ešte nevieme, môžeme vám ale povedať aké zmeny by sa vás mohli v novom roku týkať, ak podnikáte a nie je ich veru málo. Vybrali sme pre vás 10 najzaujímavejších.

 

1. Digitalizácia účtovníctva

Prvou a dlho očakávanou zmenou je digitalizácia účtovníctva. Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov vytváraných podľa §4 ods. 5. zákona o účtovníctve. Na účely tohto zákona sa podľa písmena b) rozumie aj elektronický účtovný záznam, vyhotovený v elektronickom formáte. Účtovná jednotka musí zabezpečiť vierohodnosť, neporušenosť a čitateľnosť od okamihu vyhotovenia, prijatia alebo sprístupnenia až do doby ukončenia. Po novom sa môžu účtovné dokumenty a záznamy uchovávať aj v elektronickej forme. Pričom prevod do elektronickej podoby sa môže uskutočniť aj skenovaním bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Elektronická dokumentácia musí byť uložená na dátovom nosiči, ktorým môže byť  napr. optický disk, USB, pamäťová karta, pevné disky, cloud a pod.

 

2. Zmeny v pokutách

Zákon o účtovníctve §38 definuje závažné porušenie zákona o účtovníctve, za ktoré hrozí pokuta vo výške od 1 000 do 3 000 000 eur. Zásadnou zmenou oproti súčasnosti je, že sa určuje spodná hranica pokuty. Horná hranica ostáva nezmenená. Ide najmä o pokuty za nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, zatajovanie a nezaúčtovanie skutočností. Ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia dokumentov do registra od 1.1.2022 je ustanovená pokuta od 100 do 10 000 eur. Za porušenie uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie sa stanovuje sankcia od 100 do 100 000 eur. Sankcia, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra uchovávania dokumentácie bola novelou stanovená vo výške od 100 eur do 100 000 eur.

 

3. Rozšírenie verejnej časti registra účtovných závierok

Od 1.1.2022 majú všetky právnické osoby povinnosť ukladať dokumenty do verejnej časti registra účtovných závierok. V neverejnej časti zostanú len fyzické osoby-podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb.

 

4. Uloženie dokumentov do registra v elektronickej podobe

Od 1.1.2022 musia všetky účtovné jednotky okrem SIS a účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie, uložiť všetky dokumenty do registra výlučne v elektronickej podobe. T.j. výročné správy, správy audítorov, účtovné závierky a oznámenia o schválení účtovnej závierky. Týmto krokom sa výrazne zjednoduší ukladanie a zníži chybovosť pri neautomatickom spracovávaní závierok. Súčasne sa mení tlačivo na oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky. Účtovná jednotka použije nový formulár pri akejkoľvek účtovnej závierke schválenej po 1.1.2022 bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré je schvaľovaná účtovná závierka.

Inak povedané doteraz mohli niektoré spoločnosti ukladať dokumenty aj v papierovej podobe. Dnes táto možnosť ostala len SIS a spoločnostiam, ktoré nie sú založené na podnikanie – napr. občianske združenia ktoré nemajú povinnosť podať daňové priznania atď.

 

5. Osvedčenie o registrácii DPH

Od 1.1.2022 boli tiež zrušené registračné kartičky DPH. Po novom tak budú daňové úrady zasielať len rozhodnutie o registrácii.

 

6. Vrátenie nadmerného odpočtu bude možné len na registrovaný bankový účet

Po zavedení registrácie bankových účtov platiteľa dane, od 1.1.2022 daňový úrad vracia nadmerný odpočet iba na bankový účet, ktorý je registrovaný. Ak účet registrovaný ešte nie je, daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 10 dní od kedy si platiteľ túto povinnosť oznámenia bankového účtu splní.

Pre platiteľov DPH z novej úpravy vyplýva, že sú povinní oznamovať finančnej správe čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré využívajú na príjem a odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty. Oznámiť čísla účtov sú platitelia DPH povinní bezodkladne odo dňa zriadenia účtu resp. bezodkladne, ako bola zdaniteľná osoba zaregistrovaná ako platiteľ DPH. Platitelia dane k 15. novembru 2021 mali termín na oznámenie do 30. novembra 2021. Čísla účtov sa oznamujú prostredníctvom elektronického formulára – pri jeho vypĺňaní treba byt pozorný, pri nesprávnom uvedení údajov hrozí platiteľom pokuta až do 10 000 eur.

 

7. Rozšírenie inštitútu ručenia platiteľa DPH

Novela zákona o DPH rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH (odberateľa za daň, ktorú dodávateľ nezaplatil) ak mohol vedieť alebo vedel, že daň zaplatená nebude. Zákonom boli doteraz uvedené skutočnosti ako, hodnota na faktúre nemá ekonomické opodstatnenie a odberateľ bol štatutárom dodávateľa. Novelou sa dopĺňa aj tretia skutočnosť, čo je úhrada protihodnoty za plnenie na iný bankový účet ako účet oznámený dodávateľom finančnej správe. Odberateľ si musí overiť ešte pred úhradou, či účet dodávateľa je registrovaný bankový účet.

 

8. Zmeny v stravovaní

Budú platiť od 1.1.2022 a ich cieľom je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rozličných foriem stravovania. Od dane budú oslobodené tieto príspevky: príspevok zamestnávateľa na jedlo, príspevok zamestnávateľa na stravné lístky, finančný príspevok na stravovanie. Od dane bude oslobodená iba limitovaná suma (aktuálne 2,81 €) a príspevok zo sociálneho fondu. Dobrovoľne poskytnutá časť navyše, bude považovaná zdaniteľný príjem zamestnanca.

 

9. Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti od 1.7.2022

Cieľom novely, ktorým sa mení zákon o cenách, je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh jedno a dvojcentových mincí použitím podobných princípov, ako pri zrušení 10 a 20 halierových mincí v minulosti.

Ministerstvo financií uvádza, že zaokrúhľovanie bude prebiehať matematickým spôsobom, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, čiže obchodníka aj kupujúceho.

Ďalej za pozitíva tohto kroku rezort financií považuje zjednodušenie vydávania mincí, odľahčenie peňaženiek, zníženie nákladov podnikateľov za poplatky bánk za vloženie, resp. spracovanie 1 a 2 centových mincí a dochádza aj k pozitívnemu efektu na životné prostredie znižovaním použitia obalového materiálu a počtu prepráv týchto mincí.

Zároveň však platí, že obchodníci aj naďalej budú povinní prijať pri platbách v hotovosti 1 a 2 centové mince. Tie zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom tak dlho a v takom rozsahu, ako zostávajú zákonným platidlom podľa právnych predpisov Európskej únie.

Aby sa vytvoril dodatočný časový priestor na nastavenie softvérov registračných pokladní účinnosť novela zákona nadobudne z pôvodne plánovaného 1. januára 2022 až 1. júla 2022.

 

10. Superodpočet

So schválením novely daňového poriadku sa súčasne zmenil aj zákon o dani z príjmov. V súvislosti s tým je od nového roka zavedený nový, dočasný nástroj, ktorého účelom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou s previazaním na priemysel 4.0, a to formou dodatočného odpočtu výdavkov, resp. nákladov na investície od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty. Tento nový nástroj sa nachádza v § 30e a bude naň nadväzovať aj príloha č. 3 zákona o dani z príjmov.

Čo je priemysel 4.0?

Tento pojem označuje proces optimalizácie výrobných postupov s použitím najmodernejších poznatkov s cieľom zvýšiť produkciu. Základné vymedzenie pojmu sa nachádza v novele zákona o dani z príjmov v § 30e ods. 5. Investíciou sa podľa ustanovenia rozumie investícia do výrobného systému a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobného procesu a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu, pričom ide o investíciu do

  • hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný,
  • iného majetku podľa § 22 ods. 6 písm. e), ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3,
  • počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku.

 

Pre viac informácií o tom, kto si môže uplatniť superodpočet, kontaktujte našich odborníkov.