Povinnosť zamestnávateľa prispievať na rekreáciu

Povinnosť zamestnávateľa prispievať na rekreáciu

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) sú zamestnávatelia povinní prispievať svojim zamestnancom na rekreáciu. Kedy, za akých podmienok a akým spôsobom vám priblížime v tomto článku.

 

Kto má na príspevok nárok

Začiatkom by sme radi uviedli, kto má na poskytnutie rekreačného príspevku nárok. Zákonník práce vymedzuje oprávnenú osobu ako zamestnanca, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Z uvedenej špecifikácie možno vyvodiť, že sa jedná o zamestnanca, ktorý so zamestnávateľom uzavrel pracovnú zmluvu, pričom nie je podstatné, či sa jedná o zmluvu na dobu neurčitú alebo určitú a rovnako sa toto právo pripisuje aj zamestnancom vykonávajúcim prácu v kratšom pracovnom čase (na polovičný alebo štvrtinový úväzok). Zároveň sa tým vylučuje možnosť nároku na príspevok pre tzv. dohodárov, ktorí vykonávajú prácu v zmysle dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, akými sú napríklad študenti vykonávajúci prácu na základe dohody o brigádnickej práci študenta.

Zamestnanec, ktorý si podá žiadosť o vyplatenie príspevku preto musí spĺňať nasledovné:

 1. vykonáva prácu v zmysle pracovnej zmluvy a nie dohody,
 2. pracovný pomer trvá minimálne 2 roky nepretržite,
 3. podal si žiadosť o poskytnutie príspevku,
 4. nebol mu za aktuálny kalendárny rok poskytnutý príspevok iným zamestnávateľom.

 

Kedy musí zamestnávateľ príspevok poskytnúť

Povinnými zamestnávateľmi sú podľa Zákonníka práce iba tí, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov, čo znamená 50 a viac. To, či je zamestnávateľ povinný poskytovať príspevok v zmysle splnenia minimálneho počtu zamestnancov je možné zistiť na základe evidenčného počtu zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Napríklad, ak v roku 2019 má zamestnávateľ zamestnancov 200, avšak v kalendárnom roku 2018 bol evidenčný počet zamestnancov 49, nevzniká mu zákonná povinnosť príspevok poskytovať.

Na druhej strane, zákon odkazuje aj na dobrovoľné poskytnutie príspevku zamestnávateľom, ktorý zamestnáva 49 a menej zamestnancov. Aj napriek nesplnenia zákonnej podmienky (50 a viac zamestnancov) sa môžu aj menší zamestnávatelia rozhodnúť poskytnúť príspevok v rovnakom rozsahu.

Zamestnávatelia sú oprávnení vybrať si, či svojim zamestnancom poskytnú príspevok na rekreáciu, alebo rekreačný poukaz, pričom príspevok na rekreáciu sa poskytne zamestnancovi až po tom, čo predloží účtovné doklady preukazujúce zúčastnenie sa na rekreácii.

 

Výška príspevku

Zákonník práce vymedzuje výšku rekreačného príspevku jeho minimálnou a maximálnou hodnotou. Tento príspevok predstavuje sumu minimálne 55% oprávnených nákladova jeho maximálna hodnota predstavuje sumu 275 EURza kalendárny rok, ktorú zamestnávateľ nesmie prekročiť.

Ak by teda doklady preukazujúce oprávnené náklady zamestnanca spolu preukazovali sumu viac ako 500 EUR, výpočet výšky rekreačného príspevku ako 55% z uvedenej sumy by sa nahradil najvyššou možnou sumou tohto príspevku, a preto zamestnanec, ktorý predloží doklady preukazujúce sumu 501 EUR a zamestnanec, ktorý predloží doklady o svojich nákladoch vo výške 2 000 EUR, dostanú príspevok v rovnakej, maximálnej výške a to 275 EUR.

 

Čo sú oprávnené náklady zamestnanca

Zamestnanec je povinný okrem podania žiadosti o poskytnutie rekreačného príspevku aj preukázať svoje oprávnené náklady, ktoré mu v spojitosti s predmetnou rekreáciou vznikli. Zákonník práce ustanovuje, čo si zamestnanec môže ako oprávnený náklad započítať. Ide o:

 1. služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
 2. pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
 3. ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 4. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Oprávnenými nákladmi sú aj náklady podľa písm. a) až d) vynaložené na manželku, dieťa alebo inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa rekreácie zúčastnili spolu.

 

Usmernenia Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo Usmernenie k príspevkom na rekreáciu, v ktorom špecifikuje, čo by mal doklad (faktúra) obsahovať, a jedná sa o tieto informácie:

 • identifikačné údaje poskytovateľa rekreačného pobytu,
 • identifikačné údaje zamestnanca, na ktorého je doklad vystavený,
 • číslo dokladu (faktúry),
 • uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu,
 • popis poskytnutých služieb,
 • trvanie rekreačného pobytu (uvedenie dátumov),
 • informácie o cene pobytu,
 • informácie o dátume úhrady za pobyt
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu.

Ministerstvo financií sa v Usmernení o účtovaní príspevkov na rekreáciu vysporiadalo aj so spôsobom účtovania. V tomto usmernení uvádza, že príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov hradený podľa § 152a Zákonníka práce sa účtuje podľa § 59 Opatrenia na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady, nakoľko ide o sociálny náklad podľa osobitného predpisu. Plnenia nad rámec osobitného predpisu sa účtujú na ťarchu účtu 528 – Ostatné sociálne náklady. Osobitným predpisom sa v tomto konkrétnom prípade rozumie Zákonník práce.[1]

 

[1]Metodické usmernenie č. MF/008164/2019-352 zo dňa 15.1.2019 o účtovaní príspevku na rekreáciu zamestnanca