Zamestnávatelia pozor, od 1.7.2019 sa zvyšuje stravné

Zamestnávatelia pozor, od 1.7.2019 sa zvyšuje stravné

Výška stravného sa vydaním opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zvýšila od 1.7.2019. Aká je po novom výška stravného a čo všetko to ovplyvní, zistíte v dnešnom článku.

 

Podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oprávnené vydávať všeobecne záväzný akt vo forme opatrenia, ktorým ustanovuje výšku stravného pre zamestnancov, ktorí absolvujú pracovnú cestu.

Vyššie spomínaný zákon ustanovuje právo každého zamestnanca na stravné, a to za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Suma stravného sa pritom odvíja od počtu hodín, ktoré v daný deň zamestnanec strávil na pracovnej ceste. Podľa tohto kritéria sa čas trvania pracovnej cesty člení na tzv. časové pásma. Podľa zákona poznáme tri druhy časových pásiem, a to pre čas strávený na pracovnej ceste v rozsahu a) 5 až 12 hodín, b) viac ako 12 až 18 hodín, c) viac ako 18 hodín.

Pre každé z vymenovaných časových pásiem je zamestnávateľ povinný poskytnúť rozličnú výšku stravného. Tieto sumy sa nadobudnutím účinnosti opatrenia Ministerstva č. 176/2019, budú od 1.7.2019 meniť. Nižšie Vám prinášame prehľad zmien vo výške stravného:

Čas trvania pracovnej cesty v kalendárny deň do 30.6.2019 Od 1.7.2019
5 až 12 hodín 4,80 EUR 5,10 EUR
nad 12 hodín až 18 hodín 7,10 EUR 7,60 EUR
nad 18 hodín 10,90 EUR 11,60 EUR

 

Podľa nového opatrenia sa teda výška stravného pre zamestnancov na pracovných cestách bude zvyšovať a to o 30 až 70 centov.

Ako sa zmena dotkne stravných lístkov?

Každý zamestnávateľ je totiž zo zákona povinný zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie, pokiaľ na pracovisku odpracovali viac ako 4 hodiny.

Výška stravného podľa prvého časového pásma (5 až 12 hodín) je smerodajná aj pre povinnosti zamestnávateľov pri výpočte bežného stravného pre zamestnancov.

Zamestnávatelia sú povinní prispievať na stravovanie v rozmedzí: najmenej 55% zo sumy jedla a najviac do 55% zo sumy stravného pre zamestnancov na pracovných cestách podľa prvého časového pásma. Príspevok na stravu v tejto výške poskytne aj zamestnávateľ, ktorý jedlo zabezpečí sám, alebo prostredníctvom iného zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ zabezpečí zamestnancom stravu cez inú osobu poskytujúcu takéto služby, vzniká mu povinnosť poskytovať stravné lístky, a to v sume predstavujúcej minimálne 75% zo stravného pre zamestnanca na pracovnej ceste pre prvé časové pásmo.

Podľa tejto novej úpravy bude teda minimálna hodnota stravného lístka 3,83 EUR.

Príspevok na stravovanie je daňový výdavok zamestnávateľa a po novom si preto budete môcť zarátať do svojich daňových výdavkov sumu 2,81 EURza každý poskytnutý príspevok na stravu.

 

Zmeny pre živnostníkov a iné SZČO

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov majú na stravné nárok aj samostatne zárobkovo činné osoby, teda živnostník. Výška stravného živnostníka, ktorý nie je zamestnancom a nie je na pracovnej ceste sa odvíja od výšky stravného stanovenej pre prvé časové pásmo. Živnostníci si teda od 1.7.2019 budú môcť uplatniť svoj nárok na stravné v navýšenej sume, podľa nových pravidiel, teda 5,10 EUR.